Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Gąsowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, NIP: 9661767714, REGON: 200133730. Siedziba Administratora mieści się w Sokołach, przy ul. Kolejowej 33 lok. E, 18-218 Sokoły. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: rodo@termopasty.pl oraz listownie na adres siedziby we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe podawanych w formularzu kontaktowym (w zależności od rodzaju sprawy) przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji zapytań drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej https://termopasty.com/kontakt/.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona Administratorowi zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, o którym należy poinformować AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski (rodo@termopasty.pl).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, usługodawcy, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora świadomie i intencjonalnie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.