Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję podmioty praw podlegające ochronie na podstawie wymienionego Rozporządzenia:

 

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Gąsowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, NIP: 9661767714, REGON: 200133730. Siedziba Administratora mieści się w Sokołach, przy ul. Kolejowej 33 lok. E, 18-218 Sokoły. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: rodo@termopasty.pl oraz listownie na adres siedziby.

W jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ogólnym celu nawiązania i realizacji współpracy z Administratorem, w tym w szczególności:

 • złożenia zamówienia oraz zawarcia, zrealizowania i rozliczenia umowy, której stroną jest Grzegorz Gąsowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski z siedzibą w Sokołach
 • umożliwienia załatwienia sprawy przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora
 • zrealizowania roszczeń reklamacyjnych
 • zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia w siedzibie Administratora
 • przekazania cv drogą elektroniczną
 • prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną
 • pozostawienia komentarzy na portalach społecznościowych
 • pozostawania w bazie kontaktowej Administratora
 • otrzymywania informacji od Administratora (w tym informacje handlowe, newsletter)
 • innych celach, o których informuje Administrator.

Na jakiej podstawie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych adekwatnie do celu przetwarzania, może być:

 • 6 ust. 1 lit. a  RODO: udzielona Administratorowi zgoda;
 • 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. przechowywanie dokumentacji do celów rachunkowo-księgowych)
 • 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego, administrowania stroną internetową).

Komu mogą być udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane od osoby zainteresowanej działalnością Administratora, mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, pracownikom i współpracownikom Przedsiębiorcy, podmiotom, którym Przedsiębiorca powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.

Jak długo przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania celu oraz wymagany przepisami prawa okres, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody to do momentu jej wycofania.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo usunięcia danych, o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17 RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki z art. 20 RODO.

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do realizacji danego celu.

Dodatkowe informacje:

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.