Polityka Prywatności

wersja obowiązująca od 01.01.2024 r.

§ 1. Założenia Polityki Prywatności
§ 2. Definicje pojęć
§ 3. Informacje o Administratorze danych
§ 4. Zakres i cele przetwarzanych danych
§ 5. Podstawy przetwarzania danych
§ 6. Okresy retencji danych
§ 7. Prawa podmiotów danych i sposoby realizacji praw
§ 8. Odbiorcy danych
§ 9. Zabezpieczenia danych osobowych
§ 10. Dobrowolność / obligatoryjność podania danych osobowych
§ 11. Transfer danych do państw trzecich, zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
§ 12. Wykorzystanie plików cookies
§ 13. Postanowienia końcowe

§ 1. Założenia Polityki Prywatności

Prosimy wszystkich Użytkowników Witryny https://termopasty.pl/ o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. Celem Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji na jakiej podstawie i w jakim celu są przetwarzane dane osobowe Użytkowników Witryny, jak również generalnie osób korzystających z działalności AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, jakie są podstawy przetwarzania oraz jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Grzegorza Gąsowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, jako administratora danych. Grzegorz Gąsowski przywiązuje ogromną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Witryny i dokłada najwyższych starań, aby czuli się oni podczas jej użytkowania komfortowo i bezpiecznie. Ponadto Administrator dba, by proces przetwarzania danych osobowych był transparentny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wytycznymi organu nadzorczego oraz dobrymi praktykami.
W niniejszej Polityce Prywatności realizowany jest obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 RODO, jednakże w razie wszelkich wątpliwości Administrator pozostaje do dyspozycji oraz postara się odpowiedzieć na nurtujące kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 2. Definicje pojęć

Polityka Prywatności – niniejszy dokument, którego treść jest dostępna pod adresem https://termopasty.pl/polityka-prywatnosci/;
Witryna – serwis pod adresem https://termopasty.pl/;
Dane osobowe – zgodnie z treścią art. 4 pkt 1 RODO to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

§ 3. Informacje o Administratorze danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Witryny jest Grzegorz Gąsowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, NIP: 9661767714, REGON: 200133730. Siedziba Administratora mieści się w Sokołach, przy ul. Kolejowej 33 lok. E, 18-218 Sokoły. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: rodo@termopasty.pl oraz listownie na adres siedziby.

§ 4. Zakres i cele przetwarzania danych

Kierując się zasadami przetwarzania danych osobowych wynikającymi z treści art. 5 RODO, a w szczególności zasadą minimalizacji danych oraz zasadą privacy by default, Administrator ogranicza zakres przetwarzanych danych osobowych w ramach korzystania z Witryny (jak i realizacji wszystkich procesów prowadzonych w ramach działalności przedsiębiorstwa) do danych niezbędnych.
W celu skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://termopasty.pl/kontakt/, niezależnie od przeznaczenia wiadomości (zamówienie/ zapytanie ofertowe/ zapytanie techniczne lub o produkt/ współpraca/ kariera), pozyskiwane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść wiadomości.
Witryna umożliwia również dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą formularza na stronie https://termopasty.pl/formularz-zwrotu/. Do złożenia reklamacji tą drogą wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, email, telefon, NIP, firma, adres oraz informacje dotyczące reklamowanego produktu.
W przypadku przesyłania cv drogą elektroniczną poprzez Witrynę, pozyskiwane są dane osobowe kandydatów do pracy zawarte w cv i dołączonych dokumentach oraz formularzu aplikacyjnym.

W przypadku kontaktu telefonicznego z AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, Administrator informuje, że połączenia wychodzące i przychodzące realizowane z pracownikami Administratora są nagrywane, co oznacza, że przetwarzany może być również głos oraz informacje podawane podczas rozmów telefonicznych. Rejestrowanie rozmów telefonicznych może odbywać się w celu:

– zapewnienia najwyższych standardów obsługi i prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z klientami;

– realizacji lub dążenia do zawarcia umowy z Administratorem, jako forma zapisu informacji, do której można odwołać się celem potwierdzenia dokonanych uzgodnień;

– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, jako zabezpieczenie lub dowód pozwalający na rozstrzygnięcie ewentualnych kwestii spornych.

Uczestnik rozmowy jest każdorazowo informowany o nagrywaniu. Pozostanie na łączach oznacza jego zgodę na utrwalenie danych głosowych, a w przypadku braku zgody prosimy o zakończenie połączenia i skontaktowanie z Administratorem mailowo.
W przypadku osobistej wizyty w siedzibie Administratora (np. spotkanie biznesowe, rozmowa rekrutacyjna), możliwe jest przetwarzanie wizerunku osoby, w związku z funkcjonującym u Administratora systemem monitoringu wizyjnego, działającego w oparciu o postanowienia Regulaminu Monitoringu Wizyjnego w AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski.
Administrator dba o to, by dane pozyskiwane były zawsze w uzasadnionym i wyraźnie określonym celu:
– świadczenia usług w zakresie dostępności i funkcjonalności Witryny;
– obsługi komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (w tym kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego i reklamacyjnego);
– prowadzenia rekrutacji;
– spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów rachunkowych, Kodeksu pracy. Kodeksu cywilnego);
– ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, rozstrzygania reklamacji i sporów;
– informowania o świadczonych usługach i ich promowania na portalach społecznościowych;
– administrowania systemem informatycznym, poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
– zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia

-innych celach wymienionych powyżej (nagrywanie rozmów telefonicznych).

§ 5. Podstawy przetwarzania danych

Administrator dba o to, by przestrzegać zasady legalności i dokłada najwyższych starań, aby każda operacja na danych osobowych opierała się na podstawie prawnej. Administrator przetwarza dane osobowe na różnych podstawach prawnych wynikających zarówno z treści art. 6 ust. 1 RODO, jak i przepisów prawa krajowego w tym Ustawy o rachunkowości czy Kodeksu Pracy.
W zależności od przypadku i celu przetwarzania, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:
– zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym zgoda kandydata do pracy wyrażona przy przesyłaniu cv za pośrednictwem Witryny, zgoda na kontakt drogą elektroniczną, zgoda na prowadzenie rozmów telefonicznych nagrywanych przez Administratora);
– umowa z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym realizacja procedur reklamacyjnych);
– obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Pracy);
– prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Administrator powołuje się na uzasadniony interes podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji działania Witryny (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu), a także w aspekcie obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jak też w aspekcie funkcjonującego monitoringu wizyjnego (zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia) i prowadzenia profili na portalach społecznościowych.

§ 6. Okresy przetwarzania danych

Administrator dokłada starań, by dane Użytkowników Witryny przechowywać wyłącznie przez okres, kiedy są one potrzebne do realizacji celu lub realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
W zależności od konkretnej sytuacji, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych, w działalności Administratora przewidziane zostały następujące okresy przetwarzania danych:
– 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła płatność (zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości);
– okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń Administratora lub Klienta, w tym okres trwania procesu reklamacji na podstawie rękojmi, okresy przedawnienia roszczeń (6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata);
– do trzech miesięcy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, jeśli chodzi o dane z monitoringu wizyjnego;
– do momentu wycofania zgody, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody (przy czym dane przetwarzane na podstawie zgody w odniesieniu do przyszłych rekrutacji – do 6 miesięcy);

– dane osobowe w nagraniach rozmów telefonicznych są przechowywane do 90 dni, po czym są automatycznie usuwane;
– Administrator nie ma wpływu na okresy retencji danych na portalach społecznościowych, na których ma profil.

 

§ 7. Prawa podmiotów danych i sposoby realizacji praw

Zgłoszenia dotyczącego praw podmiotu danych można dokonać:
– osobiście w siedzibie Przedsiębiorcy mieszczącej się pod adresem ul. Kolejowa 33 lok. E, 18-218 Sokoły,
– drogą elektroniczną na adres mailowy: rodo@termopasty.pl,
– drogą listowną na adres: ul. Kolejowa 33 lok. E, 18-218 Sokoły.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna, chyba że inaczej stanowią przepisy RODO. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 RODO administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań.

O ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z przepisów RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne, Użytkownikom Witryny mogą przysługiwać następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:
1) Art. 13 i 14 RODO – prawo do informacji
Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wypunktowane w treści art. 13 i 14 RODO. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14.
2) Art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
3) Art. 16 RODO – prawo żądania sprostowania danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
4) Art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych tylko w sytuacji jeśli zajdą przesłanki wynikające z treści tego przepisu i nie zostanie on wyłączony na mocy innych przepisów szczególnych.
5) Art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych prawem przypadkach. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
6) Art. 19 RODO – prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
7) Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
8) Art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§ 8. Odbiorcy danych osobowych

Do danych osobowych Użytkowników Witryny przetwarzanych przez Administratora mają bezpośredni dostęp upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy, współpracownicy Administratora.
Dostęp do danych osobowych związanych z rekrutacją pracowników mogą mieć dostawcy usług rekrutacyjnych, w tym platformy za pomocą której dokonywana jest aplikacja.

Dostęp do danych osobowych związanych z nagrywaniem rozmów telefonicznych ma dostawca usługi telekomunikacyjnej i serwera, na podstawie zawartych umów oraz regulaminu świadczenia usługi.
Ponadto dostęp do danych mają podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze umów powierzenia lub akceptacji regulaminów (np. dostawca systemu informatycznego, podmioty świadczące usługi kurierskie, informatyczne, księgowe).
Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
W przypadku pozostawiania przez Użytkowników danych osobowych na profilach Administratora na portalach społecznościowych, Grzegorz Gąsowski prowadzący przedsiębiorstwo AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski z siedzibą w Sokołach nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na profilu, ani nie ma wpływu na to, w jaki sposób dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Facebook czy Instagram.
Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom.
Dokładamy najwyższych starań, by podmioty, którym udostępniamy dane osobowe, gwarantowały stosowanie środków ochrony adekwatnych do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, zapewniając w ten sposób wysokie standardy i bezpieczeństwo, a po więcej informacji odsyłamy do ich polityk prywatności.

 

§ 9. Zabezpieczenia danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, utratą czy uszkodzeniem (dostęp wyłącznie upoważnionych osób), starannie dobiera kontrahentów, szkoli personel z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, skrupulatnie analizuje wnioski o realizację praw podmiotów danych.

 

§ 10. Dobrowolność / obligatoryjność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne bo warunkuje spełnienie celu adekwatnie do sprawy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy, zrealizowanie reklamacji, kontakt z Administratorem, przeprowadzenie rekrutacji, realizacja praw czy dochodzenie roszczeń.

§ 11. Transfer danych do państw trzecich, zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

 

§ 12. Wykorzystanie plików cookies

W Witrynie zbierane są w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny. Przeznaczone są do korzystania ze stron Witryny. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
– możliwości logowania i utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie Witryny.

Witryna stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Pliki cookies, z których korzysta Witryna (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione współpracującym usługodawcom.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

§ 13. Postanowienia końcowe

Niniejsza wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r. Zmiana treści Polityki Prywatności może nastąpić przez Administratora i jest publikowana w Witrynie.
W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne organu nadzorczego, i Europejskiej Rady Ochrony Danych.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące zapisów Polityki Prywatności będą podlegały w pierwszej kolejności rozstrzygnięciom polubownym.