Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Gąsowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, NIP: 9661767714, REGON: 200133730. Siedziba Administratora mieści się w Sokołach, przy ul. Kolejowej 33 lok. E, 18-218 Sokoły. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: rodo@termopasty.pl oraz listownie na adres siedziby we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe podawanych w formularzu reklamacyjnym przetwarzane są w celu umożliwienia zgłoszenia i realizacji procedur reklamacyjnych poprzez formularz na stronie internetowej https://termopasty.com/kontakt/.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podawanych w formularzu reklamacyjnym jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym rękojmia).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń i upływu okresu wynikającego z przepisów Ustawy o rachunkowości.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, usługodawcy, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora świadomie i intencjonalnie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • żądania przeniesienia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia rozpoczęcia i realizacji procedur reklamacyjnych drogą elektroniczną.