Zastanawiałeś się kiedykolwiek, co znajduje się na opakowaniach wyrobów, których codziennie używasz? W tej podróży po świecie oznakowań etykiety produktów chemicznych poniższe informacje staną się Twoim przewodnikiem. Odkryjemy razem, dlaczego właściwe etykietowanie jest tak kluczowe. Dowiesz się również jak weryfikować, czy etykieta produktu rzeczywiście spełnia wszystkie formalności i wymogi prawne, staniesz się bardziej świadomym istniejących regulacji.

 

Etykiety produktów chemicznych – wymogi prawne i estetyczne

Oprócz przyciągającej wzrok grafiki, etykieta musi spełniać szereg wymagań prawnych. Dostawcę mieszaniny obowiązują wewnętrzne przepisy krajowe, jaki i Rozporządzenia oraz Dyrektywy obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Dla firm produkujących i wprowadzających do obrotu różnorodne produkty jest to nie lada wyzwanie.

 

Od Dyrektywy do Rozporządzenia CLP

Zmiany te sięgają początków Dyrektywy 67/548/EWG, która była kamieniem milowym w historii regulacji w oznakowaniu mieszanin chemicznych. Dyrektywa ustanowiła ramy klasyfikacji i oznakowania, co było  początkiem zmian w zasadach właściwej klasyfikacji oraz oznakowania na etykietach produktów chemicznych.

Od grudnia 2012 roku zaczęła obowiązywać nowa zasada dla substancji, a od czerwca 2015 również dla mieszanin. Chodzi o Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), który został wprowadzony w Unii Europejskiej przez Rozporządzenie nr 1272/2008/WE. To rozporządzenie zastąpiło starsze przepisy i wprowadziło nowe, bardziej jednolite zasady oznakowania chemikaliów.

Największa zmiany nastąpiły w wyglądzie samych piktogramów, gdzie żółto-pomarańczowe kwadraty zastąpiono białymi rombami z czerwonym obramowaniem.

Etykiety produktów chemicznych - piktogramy.

Kluczowe zasady oznakowania etykiet produktów chemicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem CLP, każdy produkt chemiczny klasyfikowany jako niebezpieczny musi być właściwie oznakowany. Na etykiecie powinny znaleźć się obowiązkowo:

  • Nazwa, adres i numer telefonu dostawcy,
  • Ilość substancji lub mieszaniny,
  • Identyfikator produktu,
  • Piktogramy określające rodzaj zagrożenia,
  • Hasło ostrzegawcze oraz zwroty wskazujące rodzaj i środki ostrożności.

To jednak nie wszystko. Przepisy szczegółowo określają też inne kwestie, takie jak minimalne wymiary etykiety (52×74 mm) i piktogramów (10×10 mm), oraz wymóg podania nominalnej masy lub objętości produktu.

Co więcej, niektóre produkty muszą mieć specjalny symbol „e” przy wadze lub objętości, co zapewnia, że ilość podana na opakowaniu zgadza się z rzeczywistą zawartością w opakowaniu. Ciekawostką jest, że nawet wygląd tego symbolu „e” został ściśle określony przez przepisy prawne, a jego wzór znajduje się poniżej:

 

Nowe wymagania: UFI i zgłaszanie mieszanin

Już od stycznia 2021 roku, producenci i importerzy mieszanin przeznaczonych dla konsumentów muszą przestrzegać nowych wymagań. Zgodnie z załącznikiem VIII do Rozporządzenia CLP, ci uczestnicy rynku musieli podjąć wyzwanie dostosowania swoich produktów do tych nowych standardów.

Wiąże się to z koniecznością zgłaszania mieszanin w postaci  zharmonizowanego formatu powiadamiania ośrodków zatruć (PCN) w celu przekazywania wymaganych informacji do ośrodków zatruć. Tym samym każda mieszanina stwarzająca zagrożenie (oprócz tych które przepisami prawa są wyłączone z obowiązku rejestracji), musi na etykiecie zawierać 16-znakowy kod alfanumeryczny – Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI).

Rok 2025 niesie ze sobą kolejne zmiany, które dotkną naszą firmę w postaci powyższych przepisów. Nie jesteśmy jednak biernymi obserwatorami tego, co nadchodzi. Z dużym wyprzedzeniem podjęliśmy działania, wprowadzając nowe regulacje i dostosowując się do wymagań prawnych.

 

Znaczenie Kodu UFI

Kod UFI ułatwia identyfikację produktu i jego składu, co jest szczególnie istotne w przypadku zatrucia daną mieszaniną. Dzięki temu w całej Unii Europejskiej można będzie sprawdzić i poznać zagrożenia, jakie dana mieszanina może spowodować i jak należy postępować w przypadku narażenia, czy kontaktu z daną mieszaniną.

 

Wnioski

Rozważając wszystkie te skomplikowane przepisy prawa, staje się oczywiste, że posiadanie obszernej wiedzy na temat tych regulacji jest niezbędne. Dlatego nasz zespół ekspertów wykazuje się doskonałymi kwalifikacjami w zakresie przestrzegania wszystkich wymienionych powyżej wymagań prawnych. Ponadto dodatkowo, oferujemy wsparcie także dla naszych klientów w przygotowywaniu etykiet ich własnych marek. Dzięki czemu każda etykieta jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami. Więcej dowiesz się na stronie usług.